ചിത്രകാരൻ സന്തോഷ് മാവൂർ

ചിത്രകലയിൽ തൻറെതായ ഒരിടം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അനുഗൃഹീത കലാകാരനാണ് ശ്രീ സന്തോഷ് മാവൂർ. ചുമർ ചിത്രകലയിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻറെ കീഴിലുള്ള അഞ്ചു വർഷത്തെ ദേശീയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് … Continue reading ചിത്രകാരൻ സന്തോഷ് മാവൂർ